Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczą przez Sorgo Design sp. z o.o.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sorgo Design sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Katowic Wschodu, pod KRS 0000709984, nr NIP 634-291-76-50, REGON: 369015263

2. Regulamin jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2. Definicje

1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
a) Usługodawca – Sorgo Design sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Katowic Wschodu, pod KRS 0000709984, nr NIP 634-291-76-50, REGON: 369015263,
b) Serwis – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem www.sorgo.io,
c) Usługa – usługa wskazana w §3 Regulaminu, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
d) Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie,
e) Umowa – umowa o świadczenie Usług określonych w Regulaminie.

§3. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi w ramach Serwisu na zasadach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegają na:
a) Prezentowaniu informacji, w tym informacji handlowych, na temat działalności Usługodawcy, w szczególności rozpoczętych, zrealizowanych i planowanych usług (Prezentowanie informacji).

§4. Warunki zawierania i rozwiązania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą:
a) W przypadku Prezentowania informacji – wejścia przez Usługobiorcę na stronę Serwisu.

2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku zakończenia przez Usługobiorcę korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia stron Serwisów.

4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić także z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

§5. Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Dostęp do Serwisu oraz Usług jest bezpłatny.

4. Aby skorzystać z Usługi, Usługobiorca powinien posiadać:
a) dostęp do sieci Internet,
b) dostęp do przeglądarki internetowej,
c) adres e-mail.

5. Usługodawca zapewnia działanie Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za czasowe nieprawidłowości bądź przerwy w jego funkcjonowaniu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

6. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu przesyłania przez treści niedozwolonych, sprzecznych z prawem oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzących w dobre obyczaje.

§6. Własność intelektualna

1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę i stanowi jego własność.

2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie (w szczególności takie jak: logo, fotografie, teksty) oraz stanowiące element świadczonych Usług korzystają na ogólnych zasadach z ochrony prawnoautorskiej w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Usługobiorcy użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.

§7. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy może dotyczyć imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu podawanych przy korzystaniu z Usług.

2. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych przekazanych mu w celu skorzystania z Usług.

3. Usługobiorca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu określa Polityka prywatności znajdująca się pod adresem https://sorgo.io/polityka-prywatnosci/

§8. Postępowanie reklamacyjne

1. W związku z korzystaniem z Usług, Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji.

2. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail office@sorgo.io bądź pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1. ust. 1 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Usługobiorcy poprzez wskazanie imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego,
b) opis problemu będącego podstawą reklamacji,
c) zakres oczekiwań związanych ze złożoną reklamacją,
d) datę i godzinę wystąpienia przyczyny reklamacji.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem podanego w zgłoszeniu reklamacji adresu korespondencyjnego.

6. Usługodawca zastrzega prawo do nierozpatrzenia reklamacji, która została złożona z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności złożoną po terminie wskazanym w ust. 1.

§9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 r.

2. Treść Regulaminu w każdej chwili może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.

3. Usługobiorca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie nowego brzmienia Regulaminu w Serwisie.

4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. W sprawach związanych z niniejszym Regulaminem można kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: office@sorgo.io, telefonicznie pod numerem: +48 ‭886 181 096‬, bądź pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1. ust. 1 Regulaminu.